Przeczytaj zanim dokonasz zakupu.
Zapoznaj się z warunkami korzystania z naszej strony www oraz usług hostingowych.Regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę Digital Systems Rafał Regulski, Adres: ul. Piątkowska 122|11, 60-649 Poznań, NIP 7791252189 (wykonującym działalność pod nazwą internetową fullnet.pl) na rzecz klientów zarejestrowanych na stronie www.fullnet.pl. Z chwilą zarejestrowania i opłacenia usług na platformie hostingowej Usługodawca, klient lub konsument zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych.

1. Określenia użyte w regulaminie
1) USŁUGODAWCA – Firma realizująca zlecenia występująca pod nazwą Digital Systems oraz nazwą internetową fullnet.pl
2) CENNIK - Ceny usług świadczonych przez fullnet.pl zawierające informacje o opłatach abonamentowych i innych związanych z korzystaniem z usługi. Cennik jest dostępny na stronie internetowej www.fullnet.pl.
3) REGULAMIN – Regulaminy świadczenia usług umieszczone na stronie internetowej www.fullnet.pl.
4) KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie lub zawarła umowę z fullnet.pl.
5) KONSUMENT– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą, zawodową.
6) USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez fullnet.pl określona w regulaminach, cennikach i umowie.
7) UMOWA – umowa zawarta pomiędzy Klientem o świadczenie usług i określająca warunki ich świadczenia, której integralną częścią jest regulamin.
8) SPECYFIKACJA - informacje na temat aktualnych warunków technicznych związanych z korzystaniem z usług i dostępne na stronie internetowej www.fullnet.pl.
9) OKRES ROZLICZENIOWY – okres w jakim Klient jest rozliczany za usługę świadczoną przez fullnet.pl.
10) OPŁATA ABONAMENTOWA – opłata za Usługę świadczoną przez fullnet.pl w okresie rozliczeniowym wyszczególnionym na fakturze.
11) AWARIA – przerwa w działaniu usług świadczonych przez fullnet.pl wynikająca z awarii sprzętu, przypadku losowego lub niepożądanego działania osób trzecich.
12) PANEL KLIENTA – oprogramowanie służące do zarządzania przez Klienta statusem usług, domenami i danymi osobowymi klienta oraz płatnościami i fakturami za usługi.
13) SIŁA WYŻSZA – zdarzenie losowe niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia pomimo przykładania najwyższej staranności do wykonania usługi.
14) STRONA – Digital Systems lub klient zwani również stronami.

2. Zasady zawierania umów oraz realizacji usług
1) Zakres i warunki świadczenia usług przez Usługodawce określone są w umowie, regulaminach, specyfikacji i cennikach. W trakcie trwania umowy strony zobowiązują się do ich przestrzegania.
2) Postanowienia szczegółowych regulaminów różne niż postanowienia niniejszego dokumentu mają pierwszeństwo zastosowania przed regulaminem ogólnym.
3) Postanowienia umowy i cenników różne od postanowień regulaminów posiadają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminów.
4) Złożenie zamówienia przez klienta na świadczenie usługi następuje poprzez wypełnienia elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.fullnet.pl i wysłania go za pośrednictwem tej strony do Usługodawcy
5) Po złożeniu zamówienia przez klienta (za pośrednictwem internetu lub na skutek rozmowy telefonicznej) na świadczenie usługi Usługodawca przekazuje klientowi na wskazany przez niego adres e-mail informację o wysokości opłat abonamentowych i jednorazowych za wybrany okres rozliczeniowy, terminie płatności, numerze rachunku bankowego na który ma być zrealizowana płatność oraz warunkach świadczenia usługi.
6) Usługodawca może uzależnić zawarcie umowy od przesłania przez klienta kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość danych podanych w panelu klienta w związku z zawarciem umowy.
7) Umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta w dniu zaksięgowania na koncie bankowym Usługodawcy opłaty abonamentowej za pierwszy okres rozliczeniowy. Zapłata oznacza, że klient zapoznał się i zgadza z regulaminem i cennikiem.
8) Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej albo przez złożenie zamówienia w formie elektronicznej lub przez telefon.
9) Okresy rozliczeniowe oraz terminy płatności dla poszczególnych usług liczone są niezależnie w zależności od rodzaju usługi.
10) Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usługi w zakresie zawartej z klientem umowy o ile nie doszło do jej naruszenia przez klienta.
11) Klient może dokonać konfiguracji usługi zgodnie z jej specyfikacją, przeznaczeniem i udostępnionymi możliwościami technicznymi.
12) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem zabezpieczeń danych logowania, lekkomyślnością, za wykorzystanie usługi niezgodne z przeznaczeniem i polskim prawem oraz za oprogramowanie instalowane przez klienta.
13) Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępnienia klientowi bezpłatnie dodatkowych rozszerzeń usługi i polepszenie jej parametrów. Realizacja tego nie wymaga zmiany umowy, zgody i powiadomienia klienta oraz nie uprawnia klienta do rozwiązania umowy.
14) Po złożeniu zamówienia klient otrzyma dostęp do Panelu Klienta niezależnie od aktywacji usługi lub dokonania płatności. Klient zobowiązany jest posługiwać się numerem identyfikacyjnym klienta we wszystkich formach kontaktu z Usługodawcą.
15) Hasła do Panelu Klienta są poufne i nie powinny być udostępniane osobom trzecim. Hasła muszą składać się z co najmniej 8 znaków.
16) Klient zobowiązany jest do zmiany hasła Panelu Klienta co najmniej raz na 30 dni począwszy od aktywacji usługi.
17) Komunikacja masowa z klientami odbywa się wyłącznie przez stronę www.fullnet.pl i email.
18) Klient zobowiązany jest do aktualizacji w panelu klienta swoich danych osobowych. W przypadku nieprawdziwych, bądź niekompletnych danych skutki prawne poniesie klient.
19) Do korzystania z usług niezbędne jest posiadanie komputera lub tabletu lub smartfonu z dostępem do sieci Internet, a także oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej, zdolnego do obsługi protokołów SMTP, POP3 lub IMAP oraz obsługi stron internetowych, o funkcjonalności co najmniej Microsoft Internet Explorer wersja 8.0 lub Firefox wersja 3.6.
20) Wszystkie urządzenia, komponenty, aplikacje, kod maszynowy informatyczny niezbędne do świadczenia usług pozostają własnością Usługodawcy i nie mogą być przedmiotem żądań klienta.
21) Wszystkie strony internetowe wraz z kodem informatycznym zamówione przez klienta i wytworzone przez Usługodawcę po zakończeniu umowy pozostają własnością Usługodawcy i bez zgody usługodawcy nie mogą być dalej wykorzystywane przez klienta.
22) Wszystkie wpisy, linki i artykuły wytworzone przez usługodawcę na stronach własnych i witrynach firm współpracujących w celu pozycjonowania strony www po zakończeniu umowy pozostają własnością Usługodawcy i mogą zostać usunięte bez powiadomienia klienta.

3. Odstąpienie od umowy
1) Zapłata za fakturę Pro Forma jest jednoznaczna ze złożeniem oświadczenia woli o treści: Oświadczam, że znam przysługujące mi prawo zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i żądam natychmiastowego lub jak najszybszego rozpoczęcia wykonania usługi przed terminem 14 dni przewidzianym na odstąpienie od umowy. Zarazem, przyjmuję do wiadomości, że złożenie tego oświadczenia skutkuje tym, że w przypadku skorzystania przeze mnie z prawa do odstąpienia od umowy mam obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwota zapłaty zostanie wyliczona proporcjonalnie do czasu zrealizowanej usługi na podstawie kwoty zawartej na fakturze.
2) Klient przyjmuje do wiadomości, że Umowa o pośredniczenie w rejestracji i odnowieniu domen oraz certyfikatów SSL jest umową świadczenia usługi nieprefabrykowanej, wykonanej według indywidualnego zamówienia konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przy sprzedaży na odległość informujemy, że usługa rejestracji i odnowienia domen oraz generowania i odnowienia certyfikatu SSL jest realizowana według indywidualnej specyfikacji Klienta i traktowana jest jak zamówienie specjalne i z tego powodu nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

4. Reklamacje
Reklamacje Klientów będących Przedsiębiorcami dotyczące niewykonania lub nienależytego świadczenia usług przez Operatora powinny być wysyłane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na adres: Digital Systems, ul. Piątkowska 122/11, 60-649 Poznań
W przypadku Klientów będących Konsumentami reklamacje można składać np. za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@fullnet.pl) lub pisemnie.
W zgłoszeniu reklamacji należy podać użyte do rejestracji konta dane:
- imię i nazwisko lub nazwę firmy
- pesel lub NIP
- adres Klienta
- rodzaj zakupionej usługi
- szczegółowy opis reklamacji
Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Klienta adres (w tym adres e-mail).
W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu w ciągu 7 dni od momentu otrzymania reklamacji poinformuje Klienta o takiej konieczności. Przedsiębiorca może dochodzić roszczeń wobec Usługodawcy na drodze sądowej po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego i podjęciu działań zmierzających do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.

5. Prawa i obowiązki stron
1) Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi zgodnie z dobrymi obyczajami w sposób nienaruszający przepisów prawa i nienaruszających praw osób trzecich (w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw własności przemysłowej). Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usług przez podmioty trzecie, którym klient udostępnia korzystanie z usługi.
2) Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług lub ograniczenia jej funkcjonalności bez ostrzeżenia i bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeżeli Klient:
a - narusza postanowienia pkt.1 niniejszego paragrafu
b - korzysta z Usługi w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego funkcjonowania sieci i systemów komputerowych Usługodawcy
c - zakłóca działanie usług internetowych pozostałych klientów lub użytkowników sieci Internet
d - prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych lub informacji polegające na obchodzeniu lub przełamywaniu mechanizmów i procedur zabezpieczeń
e - dokonuje zmian w danych osób trzecich bez ich zgody
f - przechowuje i udostępnia w ramach usługi dane łamiące prawo
g - narusza prawa autorskie do oprogramowania instalowanego w ramach usługi
h - w sposób nieautoryzowany skanuje lub ingeruje w inne systemy
i - przesyła i publikuje jakiekolwiek oprogramowanie zawierające wirusy lub szkodliwą zawartość
j - popełnia czyn zabroniony, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa na przykład rozpowszechnia korespondencję email bez udokumentowanej zgody odbiorcy (spam)
k - stosuje serwer pocztowy, którego oprogramowanie nie jest zabezpieczone przed nieautoryzowanym wykorzystaniem przez osoby niepowołane do wysyłki poczty elektronicznej (brak autoryzacji SMTP)
l - działa w jakikolwiek inny sposób na szkodę innych klientów usługodawcy lub użytkowników sieci Internet (np. phishing)
ł - korzysta z usługi do przeprowadzenia lub pomocy w realizacji ataków typu denial of service i podobnych.
m - korzysta z nieautoryzowanych przez usługodawcę adresów IP.
n - jeżeli nie można nawiązać kontaktu za pośrednictwem danych z panelu klienta.
o - nie wykonuje zobowiązań wynikających z zawartej umowy, między innymi dopuszcza się opóźnienia w zapłacie całości lub części należnych opłat powyżej terminu płatności.
3) W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną usługodawca będzie zmuszony uniemożliwić dostęp do danych, jeśli otrzyma urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość informującą o łamaniu prawa przez klienta.
4) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem klienta w wyniku zablokowania usługi wynikającego z punktu 3).
5) Ponowna aktywacja usług nastąpi na wniosek klienta i ustaniu przesłanek do zawieszenia. Usługodawca może obciążyć klienta, który nie jest konsumentem opłatą za u wznowienie świadczenia usług.
6) Klient zobowiązany jest poinformować usługodawcę o braku dostępności usługi lub nieprawidłowościach jej działania, a usługodawca zapewni usunięcie awarii.
7) W razie włamania na konto klient ma obowiązek zgłosić ten fakt usługodawcy w celu podjęcia działań przywracających kontrolę nad kontem.
8) Klientowi przysługuje prawo do 120 minut darmowej pomocy technicznej w każdym roku trwania umowy. Dodatkowa pomoc będzie udzielana odpłatnie.
9) Klient potwierdza, że posiada niezbędną wiedzę do korzystania z usług.
10) Usługodawca będzie regularnie wykonywać kopie zapasowe danych klienta.
11) Usługodawca nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa za wyjątkiem usług uregulowanych odrębnymi umowami. Abonent jest zobowiązany do wykonywania kopii we własnym zakresie i przechowywania ich na lokalnym komputerze.
12) Usługodawca może odmówić pomocy technicznej, która została zlecona przez osobę nieupoważnioną lub dotyczy oprogramowania zewnętrznego nie udostępnianego przez usługodawcę.
13) Klient zobowiązany jest do utrzymywania legalności i aktualności systemu informatycznego używanego do korzystania z usługi poprzez regularne instalowanie aktualizacji bezpieczeństwa dostarczanych przez producentów oprogramowania oraz do stosowania aktualnego oprogramowania antywirusowego.
14) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie oprogramowania instalowanego przez klienta przed ingerencją osób trzecich.
15) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich oprogramowania instalowanego przez Klienta.
16) Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia klienta z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni o zmianie regulaminu lub cennika oraz określeniem daty wejścia w życie wprowadzanych zmian. Klient może nie zaakceptować nowych warunków i rozwiązać umowę przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od powiadomienia przy czym uznaje się, że umowa zostaje rozwiązana z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego obowiązującego klienta. Brak oświadczenia klienta w regulaminowym terminie oznacza akceptację zmian regulaminów i cenników.
17) Uprawnienie do wypowiedzenia umowy nie przysługuje klientowi w przypadku zmiany polegającej na polepszeniu warunków świadczenia usługi, na przykład obniżce cen.
18) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i niewywiązanie się z umowy na skutek awarii, siły wyższej, przerw technicznych oraz innych zdarzeń niezależnych od usługodawcy.
19) Usługodawca ponosi odpowiedzialność bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości zapłaconych Usługodawcy przez Przedsiębiorcę kwot za korzystanie z usług Usługodawcy w ostatnim okresie rozliczeniowym, ale nie dłużej niż ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem szkody. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe i faktycznie poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

6. Płatności
1) Klient zobowiązany jest do terminowej zapłaty za świadczone usługi przez usługodawcę według zaakceptowanego cennika.
2) Klient uiszcza zapłatę na początku okresu abonamentowego w wysokości określonej w cenniku lub według indywidualnych uzgodnień zawartych w umowie, która odpowiada okresowi rozliczeniowemu. Zmiana okresu rozliczeniowego może nastąpić po uprzednim powiadomieniu usługodawcy.
3) Płatność wynagrodzenia dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy podany na fakturze proforma wysyłanej do Klienta na adres e-mail oraz dostępnej w panelu klienta w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia.
4) W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta lub przez usługodawcę z przyczyn leżących po stronie klienta przed upływem terminu ustalonego w umowie, a której zawarcie wiązało się z ulgą przyznaną klientowi w stosunku do ceny określonej w cenniku obowiązującym na dzień złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, w wysokości wartości przyznanej ulgi.
5) Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia klienta odsetkami za opóźnienie w wysokości do czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w skali roku.

7. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

5 styczeń 2024r.